ข้อแนะนำและคำเตือน
1. ข้อมูลรายชื่อบุคคลล้มละลายที่กรมบังคับคดีให้บริการทาง Web site ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้
2. เพื่อความถูกต้องของข้อมูลโปรดตรวจสอบรายชื่อจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา อีกครั้งหนึ่ง
3. กรมบังคับคดีขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการให้บริการตรวจสอบรายชื่อบุคคลล้มละลายทาง Web site โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อน
4. หลังจากท่านได้สมัครสมาชิกแล้วทางกรมบังคับคดีจะให้ User และ Password แก่ท่าน แต่ทางกรมบังคับคดีต้องทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านผู้สมัครก่อน แล้วหลังจากนั้นอีก 5 วันท่านจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ และหากพบว่าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ กรมบังคับคดีสงวนสิทธิที่จะงดให้บริการแก่ผู้สมัครรายนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า


< ลงทะเบียน >            < ตรวจบุคคลล้มละลาย >