38 ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและ ลูกหนี้ขอประนอมหนี้แล้ว การพิทักษ์ทรัพยํจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ตอบ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2548 เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาแล้ว อำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตกอยู่กับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว และบรรดาเจ้าหนี้หากประสงค์จะได้รับชำระหนี้ต้องยื่นคำขอ รับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หากลูกหนี้ประสงค์จะชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล้มละลายได้ กล่าวคือ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ลูกหนี้สามารถทำคอขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะรับประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือไม่


ตอบ <ต่อ> และการยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษรับแล้วนั้น จะยังไม่ผูกมัดเจ้าหนี้ ทั้งหลายจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแล้ว และการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายยังไม่มีผลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พ้นจากอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ ลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการประนอมหนี้โดยครบถ้วนทุกประการ ลูกหนี้จะมีอำนาจ จัดกิจการและทรัพย์สินของตนเองได้ต่อเมื่อได้ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในการประนอมหนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามการประนอมหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาลหรือเมื่อเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย กรณีการประนอมหนี้หลังล้มละลาย เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วลูกหนี้อาจเสนอคำขอประนอมหนี้หลังล้มละลายได้ หากศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ ศาลมีอำนาจสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายและจะสั่งให้ลูกหนี้กลับมามีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของตนหรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้


 39 จะรู้ได้อย่างไรว่าถูกปลดจากคดีล้มละลายแล้ว

ตอบ สามารถตรวจสอบได้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้รับผิดชอบสำนวนของท่านว่าได้ดำเนินการประกาศปลดลูกหนี้จาก การล้มละลายแล้วหรือไม่ โดยเมื่อมีการประกาศปลดลูกหนี้จากการล้มละลายแล้วจะประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอคัดถ่ายประกาศปลดลูกหนี้จากการล้มละลายได้




 40 หากถูกฟ้องล้มละลายแล้ว เมื่อครบ 3 ปี หนี้ที่ถูกฟ้องจะหมดหรือไม่

ตอบ การปลดจากล้มละลาย กรณีเมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ไปศาลในการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยและให้ความร่วมมือ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะได้รับการปลดจากการล้มละลายทันที เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา สามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งคำสั่งปลดจากล้มละลายทำ ให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้ เว้นแต่ หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือ หนี้ที่เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1



 41 สิทธิทีจะขอรับชำระนี้ได้นั้น นอกจากต้องยื่นคำขอภายใน2 เดือนแล้ว จะต้องขอภายในระยะเวลาบังคับคดีหรือไม่

ตอบ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายกำหนดให้ต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ ดังนั้น หากไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่อาจได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ซึ่ง เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย มี ๒ ประเภท คือ เจ้าหนี้มีประกันและเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ซึ่ง เจ้าหนี้ไม่มีประกันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องยื่นคำขอ รับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สำหรับเจ้าหนี้ไม่มีประกัน อาจใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวได้ หรืออาจเลือกใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น จะต้องไม่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และต้องเป็นหนี้ที่สามารถบังคับคดีได้



 42 ยอดหนี้เท่าไรถึงจะถูกฟ้องล้มละลาย

ตอบ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือ ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภาย ในกำหนดเวลา1 ปีก่อนนั้น โดยเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทหรือ ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม



 43 คดีล้มละลายนานแค่ไหนจะหมดคดีความ

ตอบ เกี่ยวกับคดีล้มละลาย ไม่มีสิ้นอายุความ มีเพียงกรณีการหลุดพ้นจากการล้มละลาย ดังนี้ 1. การประนอมหนี้ของลูกหนี้ กรณีลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงขอชำระหนี้เพียงบางส่วนหรือ โดยวิธีอื่น ลูกหนี้สามารถทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีการประนอมหนี้ ก่อนล้มละลาย ให้ยื่นภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษรับคำขอประนอมหนี้และศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้ว เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ครบถ้วนลูกหนี้จะไม่ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ยังสามารถเสนอประนอมหนี้หลังล้มละลายได้ และเมื่อศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ศาลจะมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย และจะสั่งให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน ของตนได้ 3. การปลดจากล้มละลาย กรณีเมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ไปศาลในการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยและให้ความร่วมมือต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะได้รับการปลดจากการล้มละลายทันทีเมื่อพ้น กำหนดระยะเวลา สามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งคำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้บุคคลล้มละลาย หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้ เว้นแต่ หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือ หนี้ที่เกิดขึ้นโดยความทุจริต ฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1



 
[Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  [Next]