เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะถูกอายัดด้วยหรือไม่

ตอบ ไม่ได้ครับ ตามพรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  1. ทุกคดีแดงที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว ต้องมีคำสั่งศาลแจ้งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทราบหมายบังคับด้วยทุกคดี ใช่หรือไม่
2. ระบบตรวจเลขเก็บ ใน Web page ของกรมบังคับคดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี จะใช้ประโยชน์จากเลขเก็บ (คดีแพ่ง) ต่อไปอย่างไร


ตอบ ข้อ 1. หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วหากจำเลยมิได้ไปฟังคำพิพากษาศาลจะส่งคำบังคับไปยังภูมิลำเนาของจำเลย หรือหากศาลมีหมายบังคับคดีแล้วและโจทก์มาตั้งเรื่องขอยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามคำแถลงของโจทก์แล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหมายแจ้งการยึดหรืออายัดให้จำเลยทราบตามภูมิลำเนาของจำเลยทุกคดี
ข้อ 2. ระบบตรวจเลขเก็บ เป็นเลขที่สามารถใช้ค้นหาหรือเรียกข้อมูลคดี รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหากทราบข้อมูลเลขเก็บเมื่อมาติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งเลขเก็บก็สามารถค้นหาข้อมูลคดีได้เร็วขึ้น หรือถ้าสามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมบังคับคดีได้ ก็สามารถนำเลขเก็บมาค้นหาตรวจสอบผลคดีได้ด้วยตนเอง  เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยซึ่งเป็นบริษัทชดใช้เป็นเงิน1แสนบาท จากการสืบทรัพย์มีเพียงบัญชีในธนาคารอยากทราบว่าในกรณีนี้สามารถอายัดเงินในบัญชีได้ไหม ถ้าได้มีขั้นตอนเคร่าฯอย่างไร

ตอบ หากท่านประสงค์จะอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของจำเลย ให้ท่านยื่นคำร้องขออายัด ว่าจำเลยมีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด เปินบัญชีเงินฝากประเภทใด เลขที่บัญขีอะไร พร้อมทั้งประสงค์จะอายัดเงินฝากของจำเลยจำนวนเท่าใด พร้อมทั้งนำส่งหนังสือรับรองบริษัทฯจำเลย พร้อมการรับรองของเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมทั้งถ่ายหมายบังคับดคีจำนวน 3 ชุด  ในการขออายัดเงินเดือนของข้าราชการกรณีเพื่อชำระค่าอุปการระเลี้ยงดูเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดได้ร้อยละเท่าใหร กรณีจำเลยมีเงินเดือน 15000 บาท โจทก์แถลงขออายัด 10000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดให้ตามที่โจทก์ขอหรือไม่ หรือได้แค่ ร้อยละ 30

ตอบ สำหรับคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น เงินเดือนของข้าราชการ อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีได้ตาม พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ม.114 ครับ ส่วนการอายัดเงินเดือนนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอายัดให้ตามคำสั้งศาลครับ อย่างเช่น ศาลสั้งให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์เดือนละ 10000 บาท เมือจำเลยผิดนัดไม่ชำระ และโจทก์ยื่นคำร้องขอให้อายัดเงินเดือนจำเลยเดือนละ 10000 บาทตามคำสั่งศาล เจ้าพนักงานฯจะมีคำสั่งอายัดให้เดือนละ 10000 บาท  หนี้สินของสามีที่เกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียบสมรส เจ้าหนี้จะสามารถยึกทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนหรือเงินโบนัสของภรรยาได้หรือเปล่า

ตอบ เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์ของภรรยาได้ครับ หากทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างสมรส ซึ่งจะถือว่าเป็นสินสมรส(สามีมีสิทธิในทรัพย์ครึ่งหนึ่ง) แต่ไม่สามารถอายัดเงินเดือนหรือเงินโบนัสของภรรยาได้ ซึ่งเงินเดือนและเงินโบนัสซึ่งยังมิได้จ่ายให้ภรรยา ไม่ถือว่าเป็นสินสมรส เป็นเพียงสิทธิเรียกร้องของภรรยาที่มีสิทธิได้รับเป็นการส่วนตัวจากการทำงานของตน ซึ่ง จพค.จะไม่อายัดให้ครับ  กองอายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ได้แจ้งให้บริษัทฯอายัดเงินเดือนจำเลย ซึ่งผู้ถูกอายัดก็ได้ยินยอมตามคำสั่งอายัด คำถาม 1. เมื่อทางบริษัทฯได้หักเงินส่งกองบังคับคดีครบ ตามจำนวนแล้ว ผู้ถูกอายัดจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ(ส่งเงินรวมครบตามจำนวนในคดี) 2. กรณีผู้ถูกอายัดต้องการชำระยอดคงค้างทั้งหมด จะต้องทำอย่างไร 3. ผู้ถูกอายัดจะทราบได้ อย่างไรว่าเหลือเงินคงค้างเท่าไร(ผู้ถูกอายัดเป็นผู้ค้ำประกัน-ยอดรวมในคดีบางส่วนคู่ความได้ส่ง ไปบ้างแล้ว)

ตอบ เมื่อมีการส่งเงินตามอายัดครบยอดหนี้ตามหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดี จะแจ้งถอนการอายัดไปยังบริษัทนายจ้างของลูกหนี้ หากมีเงินที่อายัดเกินจะแจ้งใ ห้ลูกหนี้รับเงินคืน หากประสงค์จะขอทราบยอดหนี้คงค้างสามารถทำคำร้องขอทราบยอดหนี้ได้ ณ กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีที่ ทำการอายัด 
[Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  [Next]