1

ค่าธรรมเนียมในการโอนและภาษีจะขอคืนจากใคร

ตอบ หากศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าภาษีไม่ได้ ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อต้อง ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์กลับมาเป็นของจำเลยด้วย ซึ่งในวันที่ผู้ซื้อมาขอรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า " ได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบแล้วว่า คดีอาจมีการร้องคัดค้านการขายจนเป็นเหตุให้ต้องมีการ เพิกถอนการขาย ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ดำเนินการโอนทรัพย์กลับคืนมา โดยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ( หากมี) ผู้ซื้อรับทราบและลงลายมือชื่อไว้
 2 ทำไมเรื่องขอคืนภาษีใช้เวลานานเป็นแรมปี

ตอบ เนื่องจากการขอคืนภาษีเงินได้ในคดีนั้น มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียในคดีทุกฝ่าย การคืนภาษีเงินได้ตามนโยบายของ กรมบังคับคดีเหตุผลมาจากประมวลกฎหมายรัษฎากรที่ประสงค์ให้ผู้มีเงินได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้เสียภาษี ดังนั้นเพื่อ ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายรัษฎากรทางกรมบังคับคดีจึงคืนเงินภาษีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จ่ายไปก่อน แต่ก่อนที่จะจ่ายเงินภาษีดังกล่าว กรมบังคับคดีจะต้องแสดงบัญชีรับ - จ่าย ในคดีให้เสร็จ หลังจากนั้นผู้มีส่วนได้เสียในคดีจะต้องรับรองความถูกต้องในการจัดทำบัญชี แสดงรายการรับ- จ่าย จึงจะสามารถจ่ายคืนเงินภาษีได้ ซึ่งเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์ มารับเงินค่าภาษีฯคืนต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือน ( ในกรณีที่ไม่มีเหตุขัดข้อง) หากยังไม่มีการรับรองบัญชีหรือมีการคัดค้าน การทำบัญชี ผู้คัดค้านบัญชีต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 7 วัน และหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วจึงจะสามารถจ่ายคืนเงินภาษีได้ ด้วยเหตุผล ข้างต้น จึงเป็นเหตุให้การขอคืนภาษีเกิดความล่าช้า
 3 ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากกรมบังคับคดีมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินภาษี ในอัตราร้อยละเท่าใด เป็นภาษีเกี่ยวกับอะไรบ้าง เเละผู้ซื้อต้องเสียภาษีร้อยละเท่าใด

ตอบ ผู้ซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี นอกจากจะต้องชำระราคาทรัพย์ต่อกรมบังคับคดีแล้วผู้ซื้อยังมีหน้าที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ถ้ามี) ในส่วนของเงินภาษีที่สามารถขอคืนจากกรมบังคับคดีได้ คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์ต้องทดลองจ่ายแทนจำเลยไป เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ส่วนภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้ สำหรับอัตราและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระนั้น ไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ เนื่องจากเป็นอัตราที่กรมที่ดินและกรมสรรพากร เรียกเก็บ ผู้ซื้อจะต้องสอบถามหน่วยงานนั้นๆ เอง
 4 ระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืน จากการติดตามทราบว่าอาจต้องรอให้ทรัพย์ส่วนอื่นของจำเลยขายได้ด้วยซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร

ตอบ โดยปกติแล้ว นิติกรเจ้าของสำนวนจะต้องส่งเรื่องไปยังกองคำนวณภายหลังจากผู้ซื้อทรัพย์ยื่นเรื่องขอคืนภาษีแล้ว หลังจากนั้น กองคำนวณก็จะต้องคิดคำนวณแสดงบัญชีรับ – จ่าย เมื่อเสร็จแล้วจึงจะมีหมายแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มารับรองบัญชีและหมายเรียก ให้มารับเงิน ซึ่งโดยปกติระยะเวลาดังกล่าวในการดำเนินการนี้ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน แต่ถ้าหากปรากฏว่าสำนวนใดๆ มีปัญหาเช่น มีการร้องเพิกถอนการขาย หรือมีการเพิกถอนการแสดงบัญชีรับ- จ่าย ระยะเวลาดังกล่าวก็จะขยายเวลาออกไปอีกจนกว่า ศาลจะมีคำสั่งใดๆ กรณีที่ต้องรอให้ทรัพย์ส่วนอื่นของจำเลยขายได้ครบนั้น กรณีดังกล่าวนี้อาจจะมีการยึดทรัพย์หลายแปลงในคราวเดียว ซึ่งอาจจะต้องรอให้มีการขายจนครบถ้วนทุกแปลง จึงจะสามารถส่งสำนวนไปแสดงบัญชีรับ- จ่ายได้
 5 ทำอย่างไรจึงจะทำให้การตรวจสอบการขอคืนเงินภาษีสะดวกและง่ายกว่านี้

ตอบ การตรวจสอบการขอคืนภาษี สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีที่ท่านซื้อได้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารโอนกรรมสิทธิ์แก่ท่าน โดยวันที่ท่าน ทำสัญญาซื้อขาย เจ้าหน้าที่จะแจกใบแจ้งวันครบกำหนดชำระเงินพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้แล้ว ถ้าเป็นการซื้อทรัพย์ในคดีล้มละลาย ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์โทรศัพท์จะปรากฎอยู่ท้ายประกาศขายทอดตลาดคดีนั้น ถ้าสำนวนคดีได้ส่งทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินแล้ว กรณีเป็นคดีแพ่ง สามารถสอบถามได้ที่กองคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ ( สอบถามเงินในคดี) โทร. 0-2881-4878,0-2881-4938
 6 การขอคืนเงินภาษีล่าช้า คือ เกินระยะเวลา 15 วันไป 1 วันสามารถขอคืนได้หรือไม่

ตอบ ตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 67/2548 ข้อ 3 ผู้ซื้อทรัพย์มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่ายได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหนังสือ โอนกรรมสิทธิ์หากพ้นกำหนดไม่สามารถขอคืนได้
 
[Prev]  1  2  [Next]