กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
รายงานตรวจสอบว่านิติบุคคล เคยถูกศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ
วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 11:39:42
 
ลูกหนี้บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลูกหนี้(ภาษาอังกฤษ)Innovex (Thailand) Limited
ศาลศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขดำที่   18/2553คดีหมายเลขแดงที่   42/2553
โดยผู้ร้องขอบริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
วันที่ยื่นคำร้อง30 มี.ค. 2553 วันที่ถอนคำร้อง 
วันที่ยกคำร้อง วันที่จำหน่ายคดี 
วันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ22 พ.ย. 2553 วันที่ตั้งผู้บริหารชั่วคราว 
วันที่ตั้งผู้ทำแผน22 พ.ย. 2553 ผู้ทำแผน   บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
วันที่ศาลเห็นชอบด้วยแผน   
วันที่ตั้งผู้บริหารแผน    
วันที่ยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ11 ก.ค. 2554   
วันที่ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ   
หมายเหตุ