ค้นหาเลขเก็บ

หน่วยงาน
เลขคดีแดง /
เลขคดีดำ /
ศาล

คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ระบบตรวจสอบเลขเก็บเพื่อบังคับคดีที่กองยึดทรัพย์สิน

1. สามารถค้นหาจากหมายเลขคดีแดงหรือหมายเลขคดีดำ ก็ได้ แต่ต้องใส่ชื่อศาลและ
    หมายเลขคดีให้ครบถ้วน
2. การใส่ข้อมูลหมายเลขคดี ให้พิมพ์ตรงตัวถ้ามีอักษรให้ใส่ตัวอักษรด้วย เช่น คดี ธ.1827
    ให้ใส่ข้อมูลตรง ธ.1827 ในช่องเลขคดีเท่านั้น